Vilkår

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende 30 dage fra tilbuddets dato at regne,
hvis ikke andet er angivet.
1.2. Har køber anmodet om udarbejdelse af skitser, layout,
rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m. er Vinkassen
berettiget til at få dette arbejde betalt.
1.3. Aftale er indgået, når købers accept er modtaget. I
tilfælde, hvor køber ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale
indgået, når Vinkassen har afgivet en ordrebekræftelse af en
modtaget bestilling.
1.4. Enhver ændring af ordrespecifikation, herunder
annullering, kan kun accepteres, hvis ordren ikke er taget i
produktion, og skal for at være gyldig, være skriftligt bekræftet
af Vinkassen.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for
afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for
lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1. Såfremt der under tiden frem til leverancens
gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, i
materialepriser, eller i øvrige omkostninger, er Vinkassen
berettiget til at regulere priser med sådanne dokumenterede
stigninger.
2.3. Ved leverancer på EUR-paller, vil disse blive faktureret,
hvis ikke de returneres ved levering.
2.4. Prisen forudsætter, at det beordrede kvantum aftages
samlet. Vinkassen forbeholder sig dog ret til dellevering.
2.5. Ved overskridelse af den på fakturaen angivet
betalingsfrist beregnes renter. Det bemærkes specielt, at der
beregnes rentes rente. Renter forfalder ved tilskrivningen.

3. Ejendomsret, ophavsret m.v.

3.1. Vinkassen’s skitser, layout, rentegninger, tekstforslag o.l.
tilhører Vinkassen og må ikke uden Vinkassen’s godkendelse
overlades til tredjemand.
3.2. Hvad der er tilvejebragt til brug for leverancen, såsom
Film, rammer, tegninger, stanseforme, klicheer, fotoarbejde,
trykplader o.l. tilhører Vinkassen. Kundens betaling herfor
dækker således alene tilvejebringelsen, opbevaringen og
vedligeholdelsen heraf. Materialerne opbevares kun i 2 år fra
sidste leveringsdato.

4. Mangler

4.1. Vinkassen har ret til en mængdeafvigelse på optil 10% af
det aftalte oplag samt at fakturere i overensstemmelse
hermed. Vinkassen forbeholder sig normale produktions- og
branchemæssige tolerancer i materialetykkelse og farver.
Vinkassen tager forbeholder for unøjagtighed i farve og
opsætning.
4.2. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber
forpligtig til inden 8 dage at reklamere herover. Undlades
reklamation, eller reklamerer køber for sent, mister køberen
adgangen til at gøre manglen gældende. Vinkassen er
berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske
inden for rimelig tid.

5. Ansvar

5.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det
leverede har Vinkassen intet ansvar i tilfælde, hvor
forsinkelsen eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver
art, maskinskade, vandskade, brand og i øvrigt enhver
omstændighed som Vinkassen ikke er herre over.
5.2. I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det
leverede hæfter Vinkassen ikke for købers driftstab, tab af
avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af
købers retsforhold over for tredjemand, jf. dog. 5.3.
5.3. I tilfælde af, at et leveret produkt volder skade, er
Vinkassen kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden
skyldes, at Vinkassen eller Vinkassen’s medarbejdere har
begået fejl, der ikke burde have været afværget ved købers
kontrol af de leverede varer. Vinkassen er dog aldrig ansvarlig
for skade, som voldes på købers eller andres produktion, på
produkter som emballeres i de leverede produkter, eller på ting
i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det
dokumenteres, at der fra Vinkassen’s side er handlet med grov
uagtsomhed. Vinkassen hæfter aldrig for driftstab, tab af
avance og andet indirekte tab. Køber er pligtig til at lade sig
sagsøge for samme domstol, som behandler spørgsmålet om
Vinkassen’s ansvar for produkter leveret til køber.
5.4. Vinkassen har intet ansvar for købers manglende hjemmel
til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift,
billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker,
andre forretningskendetegn og øvrige vareudstyr, herunder
formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands
rettigheder. Pådrager Vinkassen sig ansvar over for
tredjemand i anledning af købers manglende rettigheder,
holder køber Vinkassen skadesløs for et sådant ansvar. Køber
er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol, som
behandler spørgsmålet om Vinkassen’s ansvar overfor
tredjemand.

6.

I det omfang, ikke andet fremgår af nærværende salgs- og
leveringsbetingelser, finder lov (nr. 102 af 6. april 1906) om køb
anvendelse (senest med ænderinger iflg. lov nr. 299 af 8. juni 1977).

Se iøvrigt leveringsbetingelser her:

https://vinkassen.dk/fragt-levering/

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk